“هامین”؛ جاذبه گردشگری بلوچستان

“هامین”؛ جاذبه گردشگری بلوچستان
“هامین” فصل برداشت خرما در سیستان و بلوچستان است که با تغییر رنگ خرما آغاز می شود و تا اواخر مهر ادامه دارد.

“هامین”؛ جاذبه گردشگری بلوچستان