9 کشته در جلسه ی همسایه ها

9 کشته در جلسه ی همسایه ها
جلسه ساکنان ساختمانی در شهر تور روسیه به درگیری و شلیک اسلحه منجر شد.

9 کشته در جلسه ی همسایه ها