9 دی، روز بصیرت و بعیت با ولایت

9 دی، روز بصیرت و بعیت با ولایت
نمایندگان ملت با دعوت از مردم برای حضور در مراسم 9 دی بر ضرورت حفظ بصیرت و آگاهی در برابر توطئه های جدید دشمن تاکید کردند.

9 دی، روز بصیرت و بعیت با ولایت