8 میلیون تن بار سهم حمل و نقل ریلی کشور

8 میلیون تن بار سهم حمل و نقل ریلی کشور
مدیرعامل راه آهن گفت: سهم حمل و نقل ریلی در بار کشور از 32 میلیون تن در سال 92 به 40 میلیون تن در سال 96 افزایش می یابد.

8 میلیون تن بار سهم حمل و نقل ریلی کشور