50 درصد ایرانیان بیش از ۷۰ سال عمر می‌کنند

50 درصد ایرانیان بیش از ۷۰ سال عمر می‌کنند
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: هم اکنون نزدیک به ۵۰ درصد ایرانیان (یعنی ۴۷درصد کل) یا ۵۱ درصد زنان و ۴۳ درصد مردان ایرانی بیش از ۷۰ سال عمر می کنند.

50 درصد ایرانیان بیش از ۷۰ سال عمر می‌کنند