23 دیماه، روزی متفاوت در آبادان

23 دیماه، روزی متفاوت در آبادان
آبادانی ها و خرمشهری ها در بیست و سومین روز زمستان، هوای متفاوتی را تجربه کردند؛ هوایی بهاری و لطیف و البته مه آلود …

23 دیماه، روزی متفاوت در آبادان