174 روز تحصیلی در انتظار دانش آموزان سال جدید

174 روز تحصیلی در انتظار دانش آموزان سال جدید
به خلاف مصوبه 185 روزه آموزشی در هر سال، مدارس در سال تحصیلی جدید تنها 174 روز باز هستند.

174 روز تحصیلی در انتظار دانش آموزان سال جدید