14 متهم بورسي ممنوع‌الخروج شدند

14 متهم بورسي ممنوع‌الخروج شدند
14 متهمان بورسي در يكي از پرونده‌ها كه در آن ظن دستكاري و استفاده از اطلاعات نهاني مي‌رفت، از طريق مرجع قضايي ممنوع‌الخروج شدند.

14 متهم بورسي ممنوع‌الخروج شدند