یک میلیون بازرسی بهداشتی از ابتدای نوروز

یک میلیون بازرسی بهداشتی از ابتدای نوروز
مسئول برنامه سلامت نوروزی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، گفت: بیش از یک میلیون بازرسی بهداشتی از ابتدای برنامه سلامت نوروزی تا کنون انجام و حدود یک و نیم میلیون کیلوگرم مواد غذایی فاسد و غیر بهداشتی کشف و معدوم شده است.

یک میلیون بازرسی بهداشتی از ابتدای نوروز