یک طرفه شدن جاده چالوس

یک طرفه شدن جاده چالوس
محور چالوس با دو ساعت تاخیر از ساعت 20 امروز 28 اسفند تا 6 صبح فردا از کرج به سمت مرزن آباد یک طرفه می شود.

یک طرفه شدن جاده چالوس