گپ و گفت دانشجویی/ تشکل‌های دانشجویی از حرف تا عمل

گپ و گفت دانشجویی/ تشکل‌های دانشجویی از حرف تا عمل
در این برنامه تشکل های دانشجویی از دیدگاه دانشجویان در بوته نقد قرار گرفت.

گپ و گفت دانشجویی/ تشکل‌های دانشجویی از حرف تا عمل