«گلگشت ایرانی» در کاخ موزه گلستان

«گلگشت ایرانی» در کاخ موزه گلستان
گشت و گذار ایرانیان در طبیعت در نمایشگاه «گلگشت ایرانی» در کاخ موزه گلستان. در فرهنگ ایرانیان این سنت 3 هزار سال قدمت دارد و همواره موضوع آثار هنری و ادبی بوده است.

«گلگشت ایرانی» در کاخ موزه گلستان