گفتگوی 18:30/ قانون پیش‌فروش ساختمان و مشکلات فرارو

گفتگوی 18:30/ قانون پیش‌فروش ساختمان و مشکلات فرارو
با وجود گذشت چند سال از تدوین قانون پیش‌فروش ساختمان این قانون به دلیل کاستی های زیاد با مشکلاتی در اجرا همراه بوده است.

گفتگوی 18:30/ قانون پیش‌فروش ساختمان و مشکلات فرارو