گفتگوی 18:30/ آخرین جزئیات تعطیلی 14 جایگاه سوخت C.N.G

گفتگوی 18:30/ آخرین جزئیات تعطیلی 14 جایگاه سوخت C.N.G
در حال حاضر 14 جایگاه سی.ان.جی به دلیل عدم تطابق با استاندادهای جهانی بسته شده اند که تا 15 روز دیگر دوباره به کار خود ادامه می دهند.

گفتگوی 18:30/ آخرین جزئیات تعطیلی 14 جایگاه سوخت C.N.G