گفتگوی 18:30/بسته جامع بهزیستی برای معلولین

گفتگوی 18:30/بسته جامع بهزیستی برای معلولین
بسته ویژه بهزیستی، در تلاش است تا با آموزش های لازم به معلولین ذهنی پای این گروه را به بازار کسب و کار باز کند.

گفتگوی 18:30/بسته جامع بهزیستی برای معلولین