گفتگوی تلفنی وزیران خارجه مصر و انگلیس

گفتگوی تلفنی وزیران خارجه مصر و انگلیس
وزير امور خارجه مصر با همتای ‏انگليسی خود درباره بحران قطر با ‏كشورهای همسايه اش در منطقه خليج ‏فارس رايزنی كرد.‏

گفتگوی تلفنی وزیران خارجه مصر و انگلیس