گفتگوها به معنی آن نیست که ما وارد مذاکره در حوزه دیگری شده ایم

گفتگوها به معنی آن نیست که ما وارد مذاکره در حوزه دیگری شده ایم
وزیر امور خارجه گفتگو با طرف اروپایی درخصوص موضوعات منطقه ای را رایزنی هایی قدیمی خواند و گفت: این گفتگوها به معنی آن نیست که ما وارد مذاکره در حوزه دیگری شده ایم.

گفتگوها به معنی آن نیست که ما وارد مذاکره در حوزه دیگری شده ایم