گشت های تعزیرات در کمین متخلفان اماکن گردشگر پذیر

گشت های تعزیرات در کمین متخلفان اماکن گردشگر پذیر
بازرسی های سرزده که این بار متخلفان را در سالن های غذاخوری تهران غافلگیر کرد.

گشت های تعزیرات در کمین متخلفان اماکن گردشگر پذیر