گشایش یک مرکز تعویض پلاک دیگر در پایتخت

گشایش یک مرکز تعویض پلاک دیگر در پایتخت
هشتمین مرکز تعویض پلاک و شماره گذاری تهران در باقرشهر راه اندازی شد.

گشایش یک مرکز تعویض پلاک دیگر در پایتخت