گشایش نمایشگاه فرش دستباف و عشایری

گشایش نمایشگاه فرش دستباف و عشایری
هشتمین دوره نمایشگاه فرش دستباف و عشایری در جنوب مصلی امام خمینی (ره) تهران آغاز به کار کرد.

گشایش نمایشگاه فرش دستباف و عشایری