کی‌روش کوتاهترین راه موفقیت در جام جهانی را نشان داد

کی‌روش کوتاهترین راه موفقیت در جام جهانی را نشان داد
کارلوس کی‌روش متنی را در مورد تیم ملی منتشر کرد.

کی‌روش کوتاهترین راه موفقیت در جام جهانی را نشان داد