کینوا، جایگزین برنج

کینوا، جایگزین برنج
” کینوا ” که ارزش غذایی و دارویی بالایی می تواند جایگزین مناسبی برای برنج باشد.

کینوا، جایگزین برنج