کولیوند: زائران نگران نباشند

کولیوند: زائران نگران نباشند
رئیس عملیات پزشکی حج ۹۶ گفت: زائران درباره مسائل بهداشتی و درمانی خود نگرانی نداشته باشند.

کولیوند: زائران نگران نباشند