کمک اولیه در مسمومیت با منو اکسید کربن

کمک اولیه در مسمومیت با منو اکسید کربن
مسمومیت با گاز منواکسید کربن یا گاز گرفتگی از جمله مواردی است که جان افراد را به ویژه در فصل سرما تهدید می کند.

کمک اولیه در مسمومیت با منو اکسید کربن