کلاس اولی‌های 33 سال پیش

کلاس اولی‌های 33 سال پیش
کلاس اولی‌های سال 63 امروز بعد از 33 سال به کلاس اول خود بازگشتند تا خاطرات آن روزها را با نخستین دوستان مدرسه ای خود مرور کنند.

کلاس اولی‌های 33 سال پیش