کشف آثار تاریخی در میدان همدان

کشف آثار تاریخی در میدان همدان
آثار و شواهد مهمی از دوره مادها، سلوکیان و اشکانیان در همدان کشف شد.

کشف آثار تاریخی در میدان همدان