کسری بودجه آمریکا

کسری بودجه آمریکا
کسری بودجه آمریکا با هشتاد میلیارد دلار افزایش به 666 میلیارد دلار رسید.

کسری بودجه آمریکا