کسب 7 پیروزی در کشتی فرنگی قهرمانی جهان

کسب 7 پیروزی در کشتی فرنگی قهرمانی جهان
رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان با کسب 7 پیروزی و 3 شکست برای نمایندگان کشورمان پیگیری شد.

کسب 7 پیروزی در کشتی فرنگی قهرمانی جهان