کری خوانی سنگین العینی ها برای استقلالی ها +عکس

کری خوانی سنگین العینی ها برای استقلالی ها +عکس
طرفداران و رسانه های اماراتی برای نماینده آبی پوش کشورمان کری خوانی را آغاز کرده اند.

کری خوانی سنگین العینی ها برای استقلالی ها +عکس