کتک‌کاری شدید فروزان و امرایی در تمرین صبا/ کار به تهدید بعد از بازی امروز کشید!

کتک‌کاری شدید فروزان و امرایی در تمرین صبا/ کار به تهدید بعد از بازی امروز کشید!
در تمرین روز گذشته صبا محسن فروزان با مهاجم هم تیمی اش درگیر شد که کار با وساطت بازیکنان ختم به خیر شد.

کتک‌کاری شدید فروزان و امرایی در تمرین صبا/ کار به تهدید بعد از بازی امروز کشید!