کاوه رضایی به خاطر همسر پرسپولیسی دوآتشه اش سرخ پوش می شود؟!

کاوه رضایی به خاطر همسر پرسپولیسی دوآتشه اش سرخ پوش می شود؟!
کاوه رضایی که فصل گذشته تا پای قرارداد با پرسپولیس هم رفت، برای فصل بعد هنوز برنامه اش را مشخص نکرده است.

کاوه رضایی به خاطر همسر پرسپولیسی دوآتشه اش سرخ پوش می شود؟!