کاهش کارمزد تسهیلات پرداختی به صادرکنندگان

کاهش کارمزد تسهیلات پرداختی به صادرکنندگان
کارمزد تسهیلات پرداختی به صادرکنندگان کاهش یافت.

کاهش کارمزد تسهیلات پرداختی به صادرکنندگان