کاهش شاخص های بورس در امریکا

کاهش شاخص های بورس در امریکا
ارزش شاخص کل سهام ‏بورس ‏نیویورک ‏کاهش یافت.‏

کاهش شاخص های بورس در امریکا