کامیابی و ناکامی اقتصاد ایران در سال 95 و افق 96

کامیابی و ناکامی اقتصاد ایران در سال 95 و افق 96
به اعتقاد کارشناسان کنترل تورم مهمترین موفقیت و بی ثباتی نرخ ارز و گرایش بازار اقتصادی به واردات و واسطه گری از مهمترین چالش های اقتصادی در سال 95 بود.

کامیابی و ناکامی اقتصاد ایران در سال 95 و افق 96