کارت سوخت حفظ می‌شود

کارت سوخت حفظ می‌شود
شورای نگهبان طرح اصلاح ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را تایید کرد.

کارت سوخت حفظ می‌شود