کارت بازی مجتبی جباری صادر شد

کارت بازی مجتبی جباری صادر شد
با توجه به خروج نام مگویان از لیست استقلال سازمان لیگ برتر کارت بازی مجتبی جباری را صادر کرد.

کارت بازی مجتبی جباری صادر شد