کارتون/ مسی چگونه مقابل کورتوا دبل کرد؟

کارتون/ مسی چگونه مقابل کورتوا دبل کرد؟
 لایی خوردن کورتوا در مقابل مسی همچنان یکی از سوژه های داغ فوتبال اروپاست.

کارتون/ مسی چگونه مقابل کورتوا دبل کرد؟