کادر فنی استقلال پر از مربیان خارجی

کادر فنی استقلال پر از مربیان خارجی
همانطور که پیش بینی می شد سرمربی آلمانی زیر بار انتخاب دستیارانی که باشگاه برای او در نظر گرفته بود، نرفت.

کادر فنی استقلال پر از مربیان خارجی