چه نهادی جواب‌گوی بحران بلیت‌فروشی در داربی است؟

چه نهادی جواب‌گوی بحران بلیت‌فروشی در داربی است؟
خیلی از تماشاگران بلیت در دست داشتند اما نمی‌توانستند برای تماشای داربی وارد ورزشگاه شوند.

چه نهادی جواب‌گوی بحران بلیت‌فروشی در داربی است؟