پیراهن مخصوص اینتر به یاد آستوری مقابل ناپولی

پیراهن مخصوص اینتر به یاد آستوری مقابل ناپولی
اینتر با پیراهنی که نام آستوری روی آستین آن نقش بسته به مصاف ناپولی می رود.

پیراهن مخصوص اینتر به یاد آستوری مقابل ناپولی