پوشش درمان جهانی سنگ بنای توسعه پایدار

پوشش درمان جهانی سنگ بنای توسعه پایدار
دکتر هاشمی در نشست منطقه ای سازمان بهداشت جهانی در پاکستان تاکید کرد: امنیت سلامت همچنان چالش بزرگ برای سلامت و بهداشت مردم سراسر جهان است.

پوشش درمان جهانی سنگ بنای توسعه پایدار