پشت پرده ۶۱ میلیارد گمشده باشگاه پرسپولیس از زبان مدیر عامل

پشت پرده ۶۱ میلیارد گمشده باشگاه پرسپولیس از زبان مدیر عامل
مدیر عامل اسبق پرسپولیس تکلیف ۶۱ میلیارد گمشده در باشگاه پرسپولیس را مشخص کرد.

پشت پرده ۶۱ میلیارد گمشده باشگاه پرسپولیس از زبان مدیر عامل