پزشکیان: همه ما در اتفاقات 88 اشکالاتی داشتیم

پزشکیان: همه ما در اتفاقات 88 اشکالاتی داشتیم
نایب رئیس اول مجلس گفت: همه ما در اتفاقات 88 اشکالاتی داشتیم، اما باید تلاش کنیم تا جای ممکن آن اشکالات را تکرار نکنیم و وحدت و انسجام داخلی و خارجی را افزایش دهیم.

پزشکیان: همه ما در اتفاقات 88 اشکالاتی داشتیم