پرچم عزای حسینی بر بارگاه رضوی

پرچم عزای حسینی بر بارگاه رضوی
پرچم سبز گنبد حرم مطهر رضوی تعویض و سیاه پوش شد.

پرچم عزای حسینی بر بارگاه رضوی