پرسپولیس با سه غائب برابر پیکان

پرسپولیس با سه غائب برابر پیکان
پرسپولیس در دیدار حساس برابر پیکان سه بازیکن خود را در اختیار ندارد.

پرسپولیس با سه غائب برابر پیکان