پرسپولیسی ها تمرین پنالتی کردند

پرسپولیسی ها تمرین پنالتی کردند
به دستور برانکو ایوانکوویچ بازیکنان پرسپولیس در پایان تمرین امروز تمرین پنالتی کردند.

پرسپولیسی ها تمرین پنالتی کردند