پرسپوليس و روز بعد از واقعه

پرسپوليس و روز بعد از واقعه
پاي‌مان سست شد وقتي شنيديم مسئولان فيفا يكبار ديگر دست به قلم بردند و عليه ايران رأي صادر كردند. حالا نوبت پرسپوليس بود كه با يك ضربه كاري، زانوهايش به زمين برخورد كند.

پرسپوليس و روز بعد از واقعه