پرداخت پول سپرده گذاران ثامن الحجج

پرداخت پول سپرده گذاران ثامن الحجج
مرحله جدید پرداخت به سپرده گذاران تعاونی منحله ثامن الحجج از امروز کلید خورد.

پرداخت پول سپرده گذاران ثامن الحجج