پدیده کلیدی استقلال در دوراهی/ درخواست منصوریان برای تمدید قرارداد/ مشتری دست به نقد در انتظار پاسخ

پدیده کلیدی استقلال در دوراهی/ درخواست منصوریان برای تمدید قرارداد/ مشتری دست به نقد در انتظار پاسخ
سرمربی کروات سپاهان درنظر دارد تا با مدافع جوان آبی‌های پایتخت وارد مذاکره شود.

پدیده کلیدی استقلال در دوراهی/ درخواست منصوریان برای تمدید قرارداد/ مشتری دست به نقد در انتظار پاسخ