پای لنگ اجرای قوانین

پای لنگ اجرای قوانین
تصویب قانون و پای لنگ اجرا که به خاطر تاخیر و تعلل برخی دولت هاست، بخش نظارتی بهارستانی ها را فعال می کند.

پای لنگ اجرای قوانین